רשיון יצרן

רישיון היצרן נדרש למפעלים ולמחסנים המתעסקים בייצור, באחסון, בשיווק ובאריזה של חומרי גלם או של מוצר מוגמר בתחום המזון. רשיון יצרן ניתן על ידי משרד הבריאות כחלק מרישוי העסק.
שלבים בקבלת רשיון יצרן
  1. בעל העסק מגיש  בקשה לרשיון לניהול עסק ברשות המקומית שבשטח שיפוטה נמצא או עתיד להימצא מפעל המזון
  2. וידוא כי סוג העסק, מבנהו ומיקומו מאושרים על פי דיני התכנון והבניה
  3. מילוי טופס בקשה לרישיון יצרן ותשלום אגרה 
  4. הגשה של "פרשה טכנית" - סדרת תוכניות ותרשימים לפי דרישות משרד הבריאות
  5. לאחר בחינת הבקשה, ובמידה שעומדת בתנאים שנקבעו, יקבל בעל העסק הודעה משירות המזון המחוזי (בלשכת הבריאות המחוזית) כי אין התנגדות עקרונית לתוכנית
  6. בעל העסק יכול להתחיל ביישום התוכנית בשטח
  7. ביקורת תברואית-טכנולוגית במפעל על ידי מפקחי המזון מלשכת הבריאות המחוזית לפני התחלת שיווק לציבור
  8. המלצת שירות המזון להנפקת רישיון יצרן
  9. קבלת רישיון יצרן